REGULAMIN WARSZTATÓW JAZZOWYCH DLA DOROSŁYCH

I. Definicje pojęć użytych w regulaminie

 1. „Regulamin” –  niniejszy dokument.
 2. „Organizator” – Ilona Grzywacz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Muzykariat Ilona Grzywacz z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. Stefana Okrzei 12a/13, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8451853938 oraz numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON 362913846.
 3. „Warsztaty” – Warsztaty jazzowe dla dorosłych – świadczenia edukacyjne Organizatora opisane na stronie internetowej Organizatora: www.warsztatyjazzowe.pl
 4. „Uczestnik” – osoba pełnoletnia, uprawniona na podstawie zgłoszenia do uczestnictwa w Warsztatach jazzowych dla dorosłych
 5. „Zgłaszający” – osoba fizyczną, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która w imieniu własnym lub czyimś dokonuje zgłoszenia udziału w Warsztatach;

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin warsztatów obowiązuje wszystkich uczestników.
 2. Udział Uczestnika w Warsztatach poprzedzony jest akceptacją Regulaminu.

III. Opłata za udział w Warsztatach

 1. Udział w warsztatach jest płatny.
 2. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 4428 zł brutto (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych). Cena zawiera 23% VAT.
 3. W ramach opłaty za udział w Warsztatach Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:
  – pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja z lampką wina), poczynając od obiadu (czwartek) i kończąc obiadem (niedziela),
  – trzech noclegów w pokoju jednoosobowym z łazienką,
  – kawy/herbaty, wody w wyznaczonych przerwach zajęć,
  – materiały potrzebne do uczestnictwa w warsztatach (nuty, akordy, teksty),
  – merytoryczną opiekę prowadzących Warsztaty,
  – 12 godzin łącznie zajęć,
  – 9 godzin jam sessions.
 4. Organizator w ramach opłaty za udział w Warsztatach nie zapewnia:
  – dojazdu do i z Pensjonatu Agroturystycznego „Rybakówka”,
  – alkoholu (poza lampką wina do kolacji)
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach z winy uczestnika lub zgłaszającego zwrot opłaty za udział w Warsztatach nie jest możliwy.
 6. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Warsztatach Zgłaszający możne wskazać inną pełnoletnią osobę, która weźmie udział w Warsztatach zamiast osoby rezygnującej.
 7. W przypadku odwołania warsztatów z winy organizatora opłata za udział zostanie zwrócona w całości.

IV. Zgłoszenie udziału w warsztatach

 1. Zgłoszenie udziału w Warsztatach następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Warsztatów oraz dokonanie wpłaty 50% całkowitego kosztu udziału w warsztatach tj. 2214 zł brutto. Wpłaty należy dokonać w terminie 2 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora z informacją o dostępności miejsc. W przypadku braku opłaty we wskazanym terminie rejestracja zostanie anulowana.
 2. Pozostałą część opłaty tj. 2214 zł brutto należy dokonać:
  – dla edycji październikowej –  1-4 października 2024
  dla edycji listopadowej – 4-7 listopada 2024
 3. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie Organizator ma prawo do skreślenia uczestnika z listy warsztatowiczów.
 4. Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przelewem na rachunek bankowy Organizatora: 89 1140 2004 0000 3402 8304 0297 mBank.
 5. Zgłoszenia udziału w warsztatach będą przyjmowane do 10 września 2024 lub do wyczerpania miejsc.
 6. Liczba Uczestników biorących udział w Warsztatach na poszczególną edycję jest ograniczona i wynosi 13 osób.
 7. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń na poszczególne instrumenty, pod warunkiem ich opłacenia w terminie. Podczas tych edycji mamy miejsce dla 4 wokalistów, 2 pianistów, 3 gitarzystów, 2 saksofonistów, 1 trębacza i 1 basisty dla każdej edycji. W przypadku braku chętnych osób, które grają na konkretnych instrumentach przyjmujemy zgłoszenia od osób, które grają na dowolnym instrumencie.
 8. Pierwszeństwo udziału w warsztatach ma osoba, która chce wziąć udział w obu edycjach. 
 9. Jeżeli ktoś nie dostanie się na preferowaną edycję, będziemy proponować udział w tej drugiej, o ile będą dostępne miejsca.
 10. Miesiąc przed rozpoczęciem warsztatów organizator drogą mailową przesyła materiały (nuty, akordy, teksty), które pozwolą na wstępne przygotowanie się do zajęć.

V. Przebieg Warsztatów

 1. Warsztaty odbędą się w Pensjonacie Agroturystycznym „Rybakówka” 86-013, Mąkowarsko, Sokole Kuźnica 3, Bory Tucholskie.
 2. Nie mogą uczestniczyć w Warsztatach osoby niepełnoletnie, osoby, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu oraz Uczestnicy, których zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu innych Uczestników, osób prowadzących Warsztaty lub będzie narażało wyposażenie sali, w których odbywają się Warsztaty, na zniszczenia. W powyższych przypadkach, na polecenie prowadzącego i/lub organizatorki, tacy Uczestnicy – po bezskutecznym wezwaniu do zmiany zachowania – zobowiązani są do opuszczenia miejsca, w których odbywają się Warsztaty.
 3. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przywiezienia w przypadku instrumentalisty: własnego instrumentu i wzmacniacza oraz pulpitu do nut, w przypadku wokalisty: własnego mikrofonu, wzmacniacza oraz pulpitu do nut.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników w miejscu, w którym odbywają się Warsztaty oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć pod ich opieką.
 5. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania Regulaminu i zaleceń instruktora.
 6. Uczestnicy Warsztatów będą ponosić także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, koncert prowadzącego, choroba prowadzącego). W przypadku takich zmian uczestnik Warsztatów ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany numer rachunku bankowego lub wyboru innego terminu warsztatów, organizowanych w ciągu sześciu miesięcy od odwołanych Warsztatów, o ile na wybranych Warsztatach będą jeszcze dostępne wolne miejsca. 
 8. Uczestnik zobowiązany jest do nieprzekazywania otrzymanych materiałów osobom trzecim. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji uczestnik ponosi karę w wysokości 1200 zł netto oraz zakaz brania udziału w kolejnych edycjach warsztatów. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy na całe warsztaty lub ich część. W takiej sytuacji organizator zapewnia zastępstwo za zmienianego wykładowcę. Zastępstwo będzie zgodne z pierwotnym wykładowcą tzn. jeśli wykładowca jest pianistą organizator zapewnia zastępstwo pianisty, jeśli wokalistą to wokalisty itd.

VI. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika

 1. Biorąc udział w warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczanie przez Organizatora zdjęć i filmów zawierających jego wizerunek, zarejestrowany podczas realizacji Warsztatów, w mediach: Internecie, prasie, telewizji.
 2. Wizerunek Uczestnika wykorzystywany będzie tylko w celu promocji i potrzeb poprawnego funkcjonowania Warsztatów jazzowych dla dorosłych i Muzykariatu.
 3. Brak wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku uniemożliwia udział w warsztatach, a wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.

VII. Reklamacje

 1. Uczestnik może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora.
 2. Reklamację  przyjmowane będą w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, lub w formie elektronicznej na e-mail: ilona.grzywacz@warsztatyjazzowe.pl.
 3. Reklamacja musi zawierać: dane teleadresowe Zgłaszającego, datę Warsztatów, których reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie powodów uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 4. Reklamacja należy złożyć w terminie 7 dni zakończenia Warsztatów. Reklamację złożoną po upływie tego terminu nie będzie rozpatrywana.
 5. W przypadku otrzymania reklamacji Organizator potwierdza jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając informację o potwierdzeniu na e-mail Zgłaszającego oraz rozpatruje złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O efekcie rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną na e-mail Zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, iż:
  a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19)
  b) Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne:
  – w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami,
  – w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia tj. w szczególności informacji o ewentualnych objawach chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury ciała, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami.
  – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Główny Inspektorat Sanitarny i/lub służby porządkowe a także instytucje państwowe uprawnione do otrzymania danych w związku z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 3. Zgłaszający, który nie będzie Uczestnikiem oświadcza, że jest uprawniony do podania danych osobowych Uczestnika, które będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania warunków umowy.
 4. Administratorem danych osobowych jest Ilona Grzywacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Muzykariat Ilona Grzywacz, z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. Stefana Okrzei 12a/13.
 5. Zgłaszającemu oraz Uczestnikowi niebędącemu Zgłaszającym przysługuje prawo do wglądu oraz uaktualnienia swoich danych osobowych lub ich usunięcia.

IX. Koronawirus

 1. Biorąc udział w warsztatach uczestnik oraz osoba towarzysząca, w razie zaistnienia takiej potrzeby, wyrażają zgodę na przekazanie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 2. Uczestnik warsztatów a także osoba towarzysząca zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia w materiały ochrony osobistej.
 3. Uczestnik a także osoba towarzysząca zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia (drogą mailową lub niezwłocznie po dojechaniu na miejsce warsztatów), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (tylko w sytuacji stanu epidemii w kraju)

X. Zmiana postanowień Regulaminu

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora www.warsztatyjazzowe.pl i po powiadomieniu Zgłaszających, którzy zgłosili udział w Warsztatach, które jeszcze się nie odbyły.
 2. Zgłaszający udział w Warsztatach, które jeszcze się nie odbyły, uprawnieni są do odstąpienia od umowy w przypadku braku akceptacji zmian postanowień Regulaminu, w terminie 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Pytania dotyczące udziału w warsztatach, spraw organizacyjnych, współpracy i innych zagadnień należy kierować na adres: ilona.grzywacz@warsztatyjazzowe.pl
 2. Pytania dotyczące programu warsztatów należy kierować na adres: maciej.grzywacz@warsztatyjazzowe.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Aktualizacja regulaminu: 15.05.2024