REGULAMIN WARSZTATÓW JAZZOWYCH DLA DOROSŁYCH

 

I. Definicje pojęć użytych w regulaminie

 1. „Regulamin” –  niniejszy dokument.
 2. „Organizator” – Ilona Grzywacz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Muzykariat Ilona Grzywacz z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. Stefana Okrzei 12a/13, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8451853938 oraz numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON 362913846.
 3. „Warsztaty” – Warsztaty jazzowe dla dorosłych - świadczenia edukacyjne Organizatora opisane na stronie internetowej Organizatora: www.warsztatyjazzowe.pl
 4. „Uczestnik” – osoba pełnoletnia, uprawniona na podstawie zgłoszenia do uczestnictwa w Warsztatach jazzowych dla dorosłych
 5. „Zgłaszający” – osoba fizyczną, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która w imieniu własnym lub czyimś dokonuje zgłoszenia udziału w Warsztatach;

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin warsztatów obowiązuje wszystkich uczestników.
 2. Udział Uczestnika w Warsztatach poprzedzony jest akceptacją Regulaminu.

III. Opłata za udział a Warsztatach

 1. Udział w warsztatach jest płatny.
 2. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 2700 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
 3. W ramach opłaty za udział w Warsztatach Organizator zobowiązuje się̨ do zapewnienia:
  - pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja z lampką wina), poczynając od obiadu (czwartek) i kończąc obiadem (niedziela),
  - trzech noclegów w pokoju jednoosobowym z łazienką,
  - kawy/herbaty, wody w wyznaczonych przerwach zajęć,
  - materiały potrzebne do uczestnictwa w warsztatach (nuty, akordy, teksty),
  - merytoryczną opiekę prowadzących Warsztaty,
  - 12 godzin łącznie zajęć,
  - 9 godzin jam sessions.
 4. Organizator w ramach opłaty za udział w Warsztatach nie zapewnia:
  - dojazdu do i z Pensjonatu Agroturystycznego „Rybakówka”,
  - alkoholu (poza lampką wina do kolacji)
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach z winy uczestnika lub zgłaszającego zwrot opłaty za udział w Warsztatach nie jest możliwy.
 6. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Warsztatach Zgłaszający możne wskazać inną pełnoletnią osobę, która weźmie udział w Warsztatach zamiast osoby rezygnującej.
 7. W przypadku odwołania warsztatów z winy organizatora opłata za udział zostanie zwrócona w całości.

IV. Zgłoszenie udziału w warsztatach

 1. Zgłoszenie udziału w Warsztatach następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Warsztatów oraz dokonanie wpłaty 50% całkowitego kosztu udziału w warsztatach tj. 1350 zł. Wpłaty należy dokonać w terminie 2 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora z informacją o dostępności miejsc. W przypadku braku opłaty we wskazanym terminie rejestracja zostanie anulowana.
 2. Pozostałą część opłaty tj. 1350 zł należy dokonać w dniach:                                                                                                                    
  - warsztaty, które odbędą się w dn. 5-8 marca 2020: 1-3 marca 2020,                                                                                                                                                                
  - warsztaty, które odbędą się w dn. 26-29 marca 2020: 16-18 marca 2020.
 3. Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przelewem na rachunek bankowy Organizatora: 72 1160 2202 0000 0001 9177 0157.
 4. Zgłoszenia udziału w warsztatach będą przyjmowane do 31 stycznia 2020 lub do wyczerpania miejsc.
 5. Ilość Uczestników biorących udział w Warsztatach jest ograniczona i wynosi 11 osób.
 6. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń, pod warunkiem ich opłacenia w terminie.
 7. Miesiąc przed rozpoczęciem warsztatów tj. do dnia 5 lutego 2020 (dot. warsztatów, które odbędą się w dn. 5-8 marca 2020) oraz do 26 lutego 2020 (dot. warsztatów, które odbędą się w dn. 26-29 marca 2020) organizator drogą mailową przesyła materiały (nuty, akordy, teksty), które pozwolą na wstępne przygotowanie się do zajęć.                         

  V. Przebieg Warsztatów
 1. Warsztaty odbędą się w Pensjonacie Agroturystycznym „Rybakówka” 86-013, Mąkowarsko, Sokole Kuźnica 3, Bory Tucholskie.
 2. Nie mogą uczestniczyć w Warsztatach osoby, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu, oraz Uczestnicy, których zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu innych Uczestników, osób prowadzących Warsztaty lub będzie narażało wyposażenie sali, w których odbywają się Warsztaty, na zniszczenia. W powyższych przypadkach, na polecenie prowadzącego, tacy Uczestnicy – po bezskutecznym wezwaniu do zmiany zachowania – zobowiązani są do opuszczenia miejsca, w których odbywają się Warsztaty.
 3. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przywiezienia własnego instrumentu i wzmacniacza.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników w miejscu, w którym odbywają się Warsztaty, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć pod ich opieką.
 5. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania Regulaminu i zaleceń instruktora.
 6. Uczestnicy Warsztatów będą ponosić także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, koncert prowadzacego, choroba prowadzącego). W przypadku takich zmian uczestnik Warsztatów ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany numer rachunku bankowego lub wyboru innego terminu warsztatów, organizowanych w ciągu sześciu miesięcy od odwołanych Warsztatów, o ile na wybranych Warsztatach będą jeszcze dostępne wolne miejsca.

VI. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika

 1. Biorąc udział w warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczanie przez Organizatora zdjęć i filmów zawierających jego wizerunek, zarejestrowany podczas realizacji Warsztatów, w mediach: Internecie, prasie, telewizji. 
 2. Wizerunek Uczestnika wykorzystywany będzie tylko w celu promocji i potrzeb poprawnego funkcjonowania Warsztatów jazzowych dla dorosłych i Muzykariatu.

VII. Reklamacje

 1. Uczestnik może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora.
 2. Reklamację  przyjmowane będą w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, lub w formie elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Reklamacja musi zawierać: dane teleadresowe Zgłaszającego, datę Warsztatów, których reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie powodów uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 4. Reklamacja należy złożyć w terminie 14 dni zakończenia Warsztatów. Reklamację złożoną po upływie tego terminu nie będzie rozpatrywana.
 5. W przypadku otrzymania reklamacji Organizator potwierdza jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając informację o potwierdzeniu na e-mail Zgłaszającego oraz rozpatruje złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O efekcie rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną na e-mail Zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Zgłaszający, który nie będzie Uczestnikiem oświadcza, że jest uprawniony do podania danych osobowych Uczestnika, które będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania warunków umowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Ilona Grzywacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Muzykariat Ilona Grzywacz, z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. Stefana Okrzei 12a/13.
 4. Zgłaszającemu oraz Uczestnikowi niebędącemu Zgłaszającym przysługuje prawo do wglądu oraz uaktualnienia swoich danych osobowych lub ich usunięcia.

IX. Zmiana postanowień Regulaminu

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora www.warsztatyjazzowe.pl i po powiadomieniu Zgłaszających, którzy zgłosili udział w Warsztatach, które jeszcze się nie odbyły.
 2. Zgłaszający udział w Warsztatach, które jeszcze się nie odbyły, uprawnieni są do odstąpienia od umowy w przypadku braku akceptacji zmian postanowień Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

 1. Pytania dotyczące udziału w warsztatach, spraw organizacyjnych, współpracy i innych zagadnień należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pytania dotyczące programu warsztatów należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.