POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES
Korzystanie ze strony internetowej www.warsztatyjazzowe.pl  oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności            i Polityki Cookies.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.warsztatyjazzowe.pl.
Administratorem strony i danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Ilona Grzywacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Muzykariat, z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. Stefana Okrzei 12a/13, zwana dalej Administratorem.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: ilona.grzywacz@warsztatyjazzowe.pl.
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.warsztatyjazzowe.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.
§2
DEFINICJE
„Administrator” – Ilona Grzywacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Muzykariat, z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. Stefana Okrzei 12a/13., NIP: 845-185-39-38
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.warsztatyjazzowe.pl
§3
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania potwierdzenie zgłoszenia, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji związanych z udziałem w warsztatach jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
5. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: ilona.grzywacz@warsztatyjazzowe.pl lub listownie.
Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem danych podanych podczas dokonania zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy z listy Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.
7. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług.
8. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z usług oferowanych przez Administratora w ramach formularza znajdującego się na Stronie.
9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.
12. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– Snowball Krzysztof Bernardyn, ul Wiewiórcza 20, 80-126 Gdańsk – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
– Comarch SA, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków – w celu wystawienia dokumentów księgowych
13. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
– udzielona przez Użytkownika zgoda
– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych
15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
§4
FORMULARZE
Administrator stosuje jeden rodzaj formularzu w ramach Strony:
1.  Formularz zapisu na warsztaty – wymaga podania w odpowiednich polach swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz instrumentu, na jakim gra. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do wystawienia faktury, kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z warsztatami oraz zapisania do odpowiedniej grupy na warsztaty. Zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
2. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do wzięcia udziału w warsztatach.
3. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
4. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.
§5
TECHNOLOGIE
1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
– Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
2. W celu korzystania ze strony internetowej www.warsztatyjazzowe.pl niezbędne jest posiadanie:
– Urządzenia z dostępem do sieci Internet
– Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
– Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
§6
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.
Data publikacji Polityki Prywatności: 25.05.2018 r.